Doanh nghiệp mới cập nhật tại Tỉnh An Giang - An Giang
 • Huỳnh Thị Phượng

  Ngày cấp: 06/10/2009
  Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Bảo hiểm phi nhân thọ khác

 • Trác Thị Mộng Thuý

  Ngày cấp: 06/10/2009
  Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Bảo hiểm phi nhân thọ khác

 • Thanh Tra tỉnh An Giang

  Ngày cấp: 24/09/2009
  Phường Mỹ Bình - Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

 • Ban Dân Tộc tỉnh An Giang

  Ngày cấp: 01/09/2009
  Phường Mỹ Bình - Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Sở Ngoại Vụ tỉnh An Giang

  Ngày cấp: 31/08/2009
  Phường Mỹ Long - Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh An Giang

  Ngày cấp: 24/07/2009
  Phường Mỹ Bình - Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Bảo hiểm phi nhân thọ khác

 • Cục Thống Kê An Giang

  Ngày cấp: 21/07/2009
  Phường Mỹ Bình - Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

 • Chi nhánh DNTN Kim Yến - Tiệm Vàng Kim Yến 2

  Ngày cấp: 08/07/2009
  Phường Châu Phú A - Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Chi nhánh Cty TNHH TM & DV Mỹ Hoà

  Ngày cấp: 17/02/2009
  Phường Mỹ Hoà - Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Sở Du Lịch An Giang

  Ngày cấp: 04/08/2005
  Phường Mỹ Bình - Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

 • Xí nghiệp chế biến Thực Phẩm

  Ngày cấp: 11/03/2005
  Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Sản xuất chế biến thực phẩm

 • Công ty Bảo hiểm An Giang

  Ngày cấp: 09/04/2004
  Phường Mỹ Long - Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Bảo hiểm nhân thọ

 • Thư viện tỉnh An Giang

  Ngày cấp: 25/02/2004
  Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Trạm Kinh Doanh Lương Thực

  Ngày cấp: 23/02/2004
  Xã Long An - Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

 • Toà Soan Tạp Chí Văn Hoá-Lịch Sử An Giang

  Ngày cấp: 07/01/2004
  Tỉnh An Giang - An Giang
  Ngành nghề chính: Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ