Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường Đức Xuân Thị Xã Bắc Kạn - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
  • Chi nhánh công ty TNHH Tiến Thành

    Ngày cấp: 21/08/2003
    Phường Đức Xuân Thị Xã Bắc Kạn - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
    Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng