Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn