Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Dương Quang - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
 • Đội thuế xã Dương Quang

  Ngày cấp: 09/10/2012
  Xã Dương Quang - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
  Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

 • Doanh Nghiệp TN Linh Trà Bắc Kạn

  Ngày cấp: 13/06/2011
  Xã Dương Quang - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
  Ngành nghề chính: Sản xuất đồ gỗ xây dựng

 • Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Thành

  Ngày cấp: 15/12/2008
  Xã Dương Quang - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 • UBND xã Dương Quang

  Ngày cấp: 20/08/2000
  Xã Dương Quang - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)