Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Huyền Tụng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn