Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Lý Quốc - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
 • Công Ty TNHH Vinh Kiên Cao Bằng

  Ngày cấp: 19/03/2021
  Xã Lý Quốc - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 • BAN QUảN Lý CửA KHẩU Lý VạN

  Ngày cấp: 30/03/2016
  Xã Lý Quốc - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

 • HTX SX VLXD Trà Vinh

  Ngày cấp: 02/03/2006
  Xã Lý Quốc - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

 • UBND Xã Lý Quốc

  Ngày cấp: 16/10/2002
  Xã Lý Quốc - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)