Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Vinh Quý - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
 • HợP TáC Xã TUấN Tú

  Ngày cấp: 13/04/2016
  Xã Vinh Quý - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

 • Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Miền Núi Tại Hạ Lang

  Ngày cấp: 05/05/2011
  Xã Vinh Quý - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • UBND Xã Vinh Quý

  Ngày cấp: 16/10/2002
  Xã Vinh Quý - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)