Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Tiên Thành - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  • Uỷ ban nhân dâ xã Tiên thành

    Ngày cấp: 06/06/2002
    Xã Tiên Thành - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
    Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp