Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường Ờợp - Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng