Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Vĩnh Quang - Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng