Doanh nghiệp mới cập nhật tại Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
 • Công Ty TNHH Nguyên Liệu Giấy Tân Hưng Long

  Ngày cấp: 17/08/2006
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

 • Công ty cổ phần Thuận An

  Ngày cấp: 07/04/2006
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

 • Công ty TNHH Trúc Anh

  Ngày cấp: 26/08/2004
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công ty TNHH Phillips Seafood Việt Nam

  Ngày cấp: 06/08/2002
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

 • Công ty TNHH Long Hiệp

  Ngày cấp: 18/03/2002
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

 • Công ty TNHH Đại Thành

  Ngày cấp: 26/11/2001
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

 • Công ty TNHH Sao Đại Hùng

  Ngày cấp: 18/07/2001
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

 • Công ty TNHH hàng nội thất Đại Nam

  Ngày cấp: 24/04/2001
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

 • Công ty FLD Việt Nam

  Ngày cấp: 04/04/2001
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

 • Công ty TNHH Thuỷ sản Nha Trang

  Ngày cấp: 01/12/2000
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

 • Công ty TNHH LONG SHIN

  Ngày cấp: 23/06/2000
  Khu Công Nghiệp Suối Dầu - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản