Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Sơn Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
 • Đội thuế Xã Sơn Tân

  Ngày cấp: 26/07/2012
  Xã Sơn Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động tài chính khác

 • Uỷ Ban Nhân Dân Xã Sơn Tân

  Ngày cấp: 26/05/2010
  Xã Sơn Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

 • Trường Mẫu Giáo Họa Mi

  Ngày cấp: 28/04/2009
  Xã Sơn Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

 • Trường Tiểu Học Sơn Tân

  Ngày cấp: 27/04/2009
  Xã Sơn Tân - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học