Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Suối Hiệp - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  • DNTN Cửu Long

    Ngày cấp: 09/08/1999
    Xã Suối Hiệp - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
    Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện