Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Sơn Cao - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 • Trường Trung học Cơ sở Sơn Cao

  Ngày cấp: 06/02/2015
  Xã Sơn Cao - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Tiểu học Sơn Cao

  Ngày cấp: 06/02/2015
  Xã Sơn Cao - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mần Non Tuổi Thơ

  Ngày cấp: 06/02/2015
  Xã Sơn Cao - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)